بارگذاری...
بازتاب های روزانه
27 تیر
سپاسگزاری برای آنچه دارم

در طى فرايند يادگيرى تواضع، مهمترين نتيجه تغيير در نگرش من نسبت به خدا بود. 

(دوازده گام و دوازده سنت)

امروز دعاهای من بيشتر معطوف به تشكر از قدرت برتر برای اعطای هوشیاری به من و قدردانی از شگفتی بخشش خداوند است. اما من نياز به كمک و قدرت لازم برای بـه كار بـستن اراده خداونـد درباره خودم را دارم. ديگر نياز ندارم هر دقيقه خدا مرا از شرایطی كـه به علت پیروی نكردن از اراده او در آن گرفتار شده ام نجات دهد. حـال به نظر ميرسد ارتباط مستقیمی بين قدردانی من و تواضع وجـود دارد. تا زمانيكه تواضع لازم برای قدردانی از داشته های خود را دارم، خداوند همچنان در كنار من خواهد بود.