بارگذاری...
آمار جلسات

504

گروه آقایان

27

گروه بانوان

531

گروه ها

2847

جلسات بسته آقایان در هفته

88

جلسات بسته بانوان در هفته

2935

کل جلسات بسته در هفته

7887

آقایان خدمتگزار گروه ها

358

بانوان خدمتگزار گروه ها

8245

کل خدمتگزاران گروه ها

25

تعداد نواحی خدماتی

300

خدمتگزاران در نواحی خدماتی

0

جلسات باز

24

استانهای فعال

96

شهرستان های فعال

8570

کل خدمتگزاران انجمن