بارگذاری...
بازتاب های روزانه
1 تیر
حالا آزادم

فهميدم كه در جهان موقعيت های بسيارى هستند كه من بر آنهـا هيچ قدرتى ندارم. اگر آنقدر آماده باشم كه اين واقعيت را درباره الكل بپذيرم، بايد به اين موضوع هم مثل موضوعات ديگر اعتراف كنم . مـن بايد آرام باشم و بدانم كه او خداست نه من. 

 (از ديدگاه بيل ) 

دارم ياد ميگيرم كه پذيرش را در تمام موقعيتهاى زندگى تمرين كنم تا بتوانم از آرامش ذهنى لذت ببرم. زمانى زندگى جنگـى مـداوم بود زيرا احساس می كردم كه هر روز بايد با خودم و اطرافيانم بجنگم. سرانجام، در اين جنگ باختم. نتيجه اين شد كه مست  می شدم و برای بدبختی هايم گريه می كردم. وقتی اين افكار را كنار گذاشتم و به خـدا اجازه دادم تا بر زندگی ام احاطه داشته باشد، كم كم به آرامش ذهنـى رسيدم. امروز، من آزادم. ديگر نيازى نيست با كسى يا چيزى بجنگم.