بارگذاری...
تعریف الکلی های گمنام
تعریف الکلی های گمنام

الکلی های گمنام انجمن افرادی است که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا شاید بتوانند مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگران را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند.
تنها لازمه ی عضویت، تمایل به توقف نوشیدن الکل است.
در الکلی های گمنام حق عضویت و یا پرداختی وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه خودمان، خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ فرقه مذهبی ، سیاستی ، سازمان و یا نهادی پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در مباحث و مشاجرات نیست و هیچ موضوعی را رد یا قبول نمیکند. هدف اصلی ما هوشیاری و کمک به دیگر الکلی ها است تا به هوشیاری برسند.